Politika kvality, EMS a BOZP

Společnost EKOM CZ a.s.zajišťuje komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, které zahrnují především poradenskou, školící a lektorskou činnost zaměřenou na uplatňování legislativních požadavků v oblasti nakládání s odpady, chemických látek a přípravků, ochrany ovzduší a vod.

Hlavním zaměřením je i poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady pro původce odpadů a oprávněné osoby v souladu s platnými právními a jinými požadavky.

Veškeré aktivity společnosti vychází z důsledného dodržování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, zásad důsledné prevence zaměřené proti možné kontaminaci životního prostředí při nakládání s odpady, rychlého a kvalitního plnění požadavků našich zákazníků.

1. EKOM CZ a.s. se zavazuje zvyšovat efektivitu svých aktivit způsobem, který bude minimalizovat dopady na životní prostředí, zvyšovat prevenci proti znečišťování a zlepšovat služby v oblasti ochrany životního prostředí s cílem dosáhnout komplexnosti služeb a spokojenosti odběratelů.

2. EKOM CZ a.s. se zavazuje v rámci předcházení znečištění zejména k:

  • trvalému nabízení poradenské a technické pomoci svým zákazníkům tak, aby směřovala k předcházení kontaminace životního prostředí,
  • zvýšení četnosti kontrolní činnosti na pracovištích společnosti v návaznosti na platné provozní řády,
  • údržbě, inovaci a zvýšenému dozoru nad vlastními technickými prostředky a zařízeními,
  • k výběru dodavatelů služeb s přihlédnutím na environmentální aspekty společnosti

3. EKOM CZ a.s. se zavazuje k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP a k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se zavázal a které se vztahují k identifikovaným nebezpečím v oblasti BOZP. Dále se zavazuje zlepšovat systém vzdělávání zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných znalostí, motivace a odpovědnosti v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předcházení haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců.

4. EKOM CZ a.s. preferuje takový způsob nakládání s odpady, který vede k minimalizaci odpadů spojených se separací jednotlivých složek a hledá možnosti a postupy k využívání odpadu jako druhotných surovin, čímž podporuje a rozvíjí zásady trvale udržitelného rozvoje.

5. EKOM CZ a.s. vytváří a udržuje pro systém kvality, EMS a BOZP dokumentované cíle vycházející z platných právních a jiných požadavků týkajících se environmentálních aspektů společnosti a měřitelné cíle kvality k splnění požadavků na služby poskytované organizací.

 

Vrcholové vedení společnosti se zavazuje:

K plnění politiky kvality, EMS a BOZP společnosti, poskytování potřebných zdrojů k jejímu naplňování a hodnocení její platnosti a aktuálnosti, rozpracovávání politiky do kvantifikovaných cílů, plnění právních a jiných požadavků, k prosazování neustálého zlepšování environmentálního profilu společnosti a služeb pro zákazníky.

K pravidelnému seznamování všech osob pracujících pro organizaci nebo ve prospěch organizace s aktuální politikou společnosti, očekává od všech osoby pracujících pro organizaci nebo ve prospěch organizace plné ztotožnění se stanovenými cíli, jejich aktivní naplňování a náměty na zlepšování systému kvality, EMS a BOZP.

Tento dokument je pro veřejnost a jiné zájmové skupiny poskytován na vyžádání a dále zveřejňován na internetových stránkách www.ekomcz.com.

V Praze, dne 1. 7. 2009