• Dispečink Praha
 • tel.: 284 688 635

 • Dispečink
 • Brno, Ostrava
 • tel.: 733 108 146
 • tel.: 736 624 945

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

vydává a k plnění se zavazuje,

EKOM CZ a.s.

* * *

Společnost EKOM CZ a.s. zajišťuje komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, které zahrnují především poradenskou, školící a lektorskou činnost zaměřenou na uplatňování legislativních požadavků v oblasti nakládání s odpady, chemických látek a směsí, ochrany ovzduší a vod.

Hlavním zaměřením, je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady pro původce odpadů a oprávněné osoby v souladu s platnými právními a jinými požadavky.

Veškeré aktivity společnosti vychází z důsledného sledování a dodržování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, zásad důsledné prevence zaměřené proti možné kontaminaci životního prostředí při nakládání s odpady, rychlého a kvalitního plnění požadavků našich zákazníků.

Plnění poslání v rámci integrovaného systému řízení je založeno na následujících principech a závazcích:

 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému kvality a životního prostředí,
 • zavazujeme se dodržovat platnou legislativu a jiné požadavky při všech svých činnostech,
 • naplnění této politiky zajišťujeme poskytováním přiměřených zdrojů pro plnění přijatých cílů a programů integrovaného systému řízení,
 • kvalita našich služeb je základním měřítkem posuzování naší úspěšnosti,
 • procesy, které ovlivňují kvalitu našich služeb, jsou řízeny, dokumentovány, pravidelně přezkoumávány a hodnoceny,
 • systémovými nástroji zajišťovat neustálé zlepšování integrovaného systému řízení a jeho efektivitu,
 • zaváděním inovačních postupů zvyšujeme úroveň poskytovaných služeb, kterými budeme minimalizovat negativní dopad na životní prostředí,
 • systematicky vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik,
 • umožňujeme našim zaměstnancům rozšiřovat si svou odbornost, aby byli maximálně schopni pružně a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků a zákazníků potenciálních,
 • vytvářet a udržovat zdravé vzájemně výhodné vztahy s našimi dodavateli. Vnímat dodavatele jako partnera. Svým přístupem zvyšovat jeho povědomí v oblasti životního prostředí a úrovně bezpečnosti práce.
 • v rámci trvale udržitelného rozvoje předcházíme vzniku odpadů, hospodárně využíváme přírodní zdroje a energie. Minimalizujeme znečištění životního prostředí a podílíme se na prevenci a osvětě,
 • monitorováním a řízením rizik bezpečnosti práce se snažíme snižovat počet úrazů našich zaměstnanců,
 • udržujeme důvěrnost informací.

 

Bohumír Andrýsek

Předseda představenstva EKOM CZ a.s.

V Praze, 5.1.2021

 


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ekomcz.com/ekomcz.com/wp-content/themes/ekom_cz/index.php on line 85

Napište e-mail a zašlete nám Váš dotaz