• Dispečink Praha
 • tel.: 284 688 635

 • Dispečink
 • Brno, Ostrava
 • tel.: 733 108 146
 • tel.: 736 624 945

Sklad odpadů a nebezpečných odpadů

Nejen pro servis klientům pražské oblasti, tj. právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání a státní správě, máme k dispozici SKLAD ODPADŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ doplněný prostředky přepravy nebezpečných odpadů včetně nabídky vhodných shromažďovacích prostředků na shromažďování odpadů v provozovně klienta a následnou přepravu.

Naši klienti mají možnost využít prostředků mobilního sběru odpadů společnosti EKOM CZ a.s., nebo zajistit přepravu odpadů do skladu vlastními prostředky. Vždy je nutná alespoň telefonická dohoda o termínu převzetí odpadů. Příjem odpadů je v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod.

Provoz úpravy odpadů MSJ 01 Malhostice

Hlavním technickým zázemím společnosti EKOM CZ a.s. je Provoz úpravy odpadů Malhostice u Teplice, kde je metodou vápenocementové stabilizace je prováděna úprava a odstranění široké škály nebezpečných odpadů.

Přístup k provozovně je po R63 ze směru Teplice nebo Ústí nad Labem, odbočení na Exit 3, dále po místní komunikaci souběžně s R63 k osadě Malhostice, zde je přístupová cesta značena směrovou tabulí.

Další kritéria pro příjem odpadů jsou následující:

 • Uzavření smlouvy s EKOM CZ a.s.
 • Předání vzorků k provedení stabilizačních testů (min. 2kg).
 • Předání Základních informací o původu a obsahu složení odpadu (POV, LR, ILNO, BL). 

Omezení zpracovatelnosti odpadů:

 • Fyzikální vlastnosti – odpad musí být v podobě sypkého materiálu, kalu, suspenze nebo emulze.
 • Zpracovatelnost – odpad musí být rozplavitelný vodou, rozpustný ve vodě nebo homogenizovatelný.
 • Z úpravy jsou vyloučeny odpady s obsahem PCB v koncentraci vyšší než 50mg/kg.

Laboratorní rozbory odpadů:

 • Analýzy proveďte dle známých informací o původu odpadu, analyzujte konkrétní látky obsažené v odpadu.
 • K laboratornímu rozboru dodejte „Protokol o odběru vzorku“, zde popište relevantní způsob vzniku odpadu a jaké látky se mohou v odpadu vyskytnout.

Poradenství

Oborem souvisícím se základním předmětem podnikání – nakládání s odpady je oblast poradenských služeb. Pracovníci EKOM CZ a.s. mají zkušenosti a odborné předpoklady k výkonu poradenských služeb v oborech řízených níže uvedenými právními normami:

Strategie k plnění cílů v oblasti zákona o odpadech

 • Klasifikace a posouzení provozního i právního stavu odpadového hospodářství.
 • Identifikace případných rozporů se zákonností a vymezení možné kolize.
 • Vypracování návrhu opatření k odstranění případného závadného stavu vč. stanovení zákonných povinností pro společnost.
 • Vypracování provozních pokynů pro činnost a provoz odpadového hospodářství.
 • Vypracování pokynů pro řešení havarijních situací.
 • Zpracování plánu odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím předpisem.
 • Vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními předpisy a plánem odpadového hospodářství.
 • Ustanovení odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem.
 • Zajištění projektových prací oprávněnou osobou.
 • Provádění preventivních a pravidelných kontrol nakládání s odpady.
 • Poskytování konzultací na úseku odpadového hospodářství.
 • Vypracování písemných podkladů pro řízení s orgány státní správy.
 • Zastupování event. odborná asistence při jednáních s partnery a s příslušnými orgány samosprávy a státní správy.
 • Ochrana a obrana zájmů partnera a jeho dobrého jména.
  Specialisté oboru:
 • Ing. Pavel Vacek, mobil: +420 725 036 866

 

Strategie k plnění cílů v oblasti zákona o obalech

Zajištění průkazného plnění základních povinností při nakládání s obaly vyplývajících z ustanovení §§ 3 – 9 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech (dále jen „zákon“).

 • Průzkumem užívaných obalových materiálů stanovit co je obal nebo jiný materiál.
 • V případě pochybností o tom, zda výrobek je či není obalem, učinit podání za účelem vydání rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Odborná pomoc při vyjasnění odpovědnosti za obaly mezi subjekty uvádějícími obal nebo balený výrobek na trh nebo do oběhu.
 • Zpracování podkladů pro plnění podmínek uvádění obalů na trh.
 • Zpracování „Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh“ v souladu s platnými ČSN.
 • Označování obalů.
 • Opatření při uvádění opakovaně použitelných a vratných obalů na trh nebo do oběhu.
 • Reakce na požadavky celních úřadů při dovozu baleného zboží.
 • Reakce na požadavky dodavatelů a odběratelů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z §§ 3 – 12.
 • Osobní asistence při kontrolách nakládání s obaly a odpady z obalů prováděných orgány státní správy.
  Minimalizace nákladů při plnění povinností stanovených §§ 10 a 12 (zpětný odběr a využití odpadu z obalů) za využití všech možností definovaných v §13 zákona o obalech.
 • Zastupování a poradenství při uzavírání smluv s autorizovanými obalovými společnostmi.
 • Zpracování a podání návrhu na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
 • Zavedení systémových opatření pro jednoduché a průkazné vedení evidence obalů, pro případ auditu ze strany autorizované obalové společnosti nebo kontroly orgánů státní správy, v
 • návaznosti na účetnictví společnosti a s maximálním využitím softwarových aplikací.
 • Ověření správnosti vynaložených prostředků na sdružené plnění v roce 2002.
  Specialista oboru:
 • Ing. Roman Šachl, mobil: +420 724 570 506

 

Strategie k plnění cílů v oblasti vodního zákona

 • Klasifikace a posouzení provozního i právního stavu vodního hospodářství.
 • Identifikace případných rozporů se zákonností a vymezení možné kolize.
 • Vypracování návrhu opatření k odstranění případného závadného stavu vč. stanovení zákonných povinností pro společnost.
 • Vypracování provozních pokynů pro činnost a provoz vodohospodářského zařízení.
 • Vypracování pokynů pro řešení havarijních situací.
 • Zajištění projektových prací oprávněnou osobou.
 • Provádění preventivních a pravidelných kontrol nakládání s vodami.
 • Poskytování konzultací na úseku vodního hospodářství.
 • Vypracování písemných podkladů pro vodoprávní řízení.
 • Zastupování event. odborná asistence při jednáních s partnery a s příslušnými orgány samosprávy a státní správy.
 • Zastupovat oprávněného při jednáních s provozovatelem veřejné kanalizace o smluvních podmínkách pro vypouštění odpadních srážkových a ev. jiných vod ve smyslu zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích.
 • Ochrana a obrana zájmů partnera a jeho dobrého jména.

Strategie k plnění cílů v oblasti silniční přepravy nebezpečných věcí

Zajištění funkce bezpečnostního poradce představuje zajištění následujících dílčích služeb:

 • Analýza skutečného stavu společnosti (úvodní audit).
 • Doporučení změn oproti stávajícímu stavu.
 • Zpracování firemní směrnice ADR.
 • Poradenský a informační servis.
 • Proškolení zaměstnanců společnosti, ostatních osob zúčastněných na přepravě, manipulaci a skladování nebezpečných věcí, z problematiky ADR a souvisících předpisů.
 • Kontrola skutečného stavu společnosti (kontrolní audit).
 • Zpracování zpráv o mimořádných událostech.
 • Zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy.
  Specialista oboru:

 • Ing. Roman Šachl, mobil: +420 724 570 506
  Uvedené činnosti jsou realizovány Bezpečnostním poradcem, který musí být držitelem osvědčení o absolvování odborného školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem. Odborný Pracovník naší společnosti, Ing. Roman Šachl, je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí č. 1629, vydané Ministerstvem dopravy ČR.

Strategie k plnění cílů v oblasti zákona o ochraně ovzduší

 • Klasifikace a posouzení provozního i právního stavu v oblasti ochrany ovzduší.
 • Identifikace případných rozporů se zákonností a vymezení možné kolize.
 • Vypracování návrhu opatření k odstranění případného závadného stavu vč. stanovení zákonných povinností pro společnost.
 • Vypracování provozních pokynů pro činnost a provoz zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vypracování pokynů pro řešení havarijních situací.
 • Zajištění projektových prací oprávněnou osobou.
 • Provádění preventivních a pravidelných kontrol dodržování provozních pokynů zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Poskytování konzultací na úseku ochrany ovzduší.
 • Vypracování písemných podkladů pro řízení vedená s orgány státní správy nebo samosprávy.
 • Zastupování event. odborná asistence při jednáních s partnery a s příslušnými orgány samosprávy a státní správy.
 • Ochrana a obrana zájmů partnera a jeho dobrého jména.

DDD – Desinfekce, desinsekce, deratizace

Naše společnost nabízí a provádí též DDD servis u zákazníků na celém území ČR a to v plném rozsahu včetně zemědělských a potravinářských provozů za garancí systému HACCP. Na základě spolupráce s partnery z oboru zemědělské, komunální, potravinářské a zdravotnické sféry využívá nejmodernějších technologií i přípravků.

Základní složky DDD:

 • Dezinsekce – hubení obtížného hmyzu.
 • Dezinfekce – ničení choroboplodných zárodků.
 • Deratizace – hubení hlodavců.

Speciální služby:

 • ničení plevelů za použití selektivních nebo totálních herbicidů.
 • vyklízecí práce včetně následného ošetření prostor.
 • konzultační a poradenská služba.

Manager DDD:

 • Bohumír Andrýsek, předseda představenstva.
 • mobil: +420 724 570 503.
 • e-mail: andrysek@ekomcz.com

Likvidace infekčních a dalších nebezpečných a ostatních odpadů ze zdravotnictví.

Naše společnost zajišťuje služby – likvidaci odpadů a dodávky zboží – více než 2000 smluvním partnerům. Mezi naše spokojené zákazníky patří – nemocnice, polikliniky, domovy důchodců, zdravotnická zařízení, nebo ordinace lékařů.

Za standardní nízké ceny zajišťujeme naše služby v pravidelných intervalech nebo do 5 dnů od telefonického objednání odvozu nebo dodání zboží, a to ve vašich provozních (ordinačních) hodinách.

Nabízíme:

 • Likvidaci infekčního nebezpečného odpadu ze zdravotnictví.
  Zajišťujeme převzetí, nakládku, odvoz a likvidaci odpadů. Vystavení Dodacích listů na každý sběr nebezpečných odpadů a také jednou měsíčně nebo čtvrtletně vystavení faktury.
 • Cena za likvidaci odpadu bude stanovena individuálně – dle množství a druhu vyprodukovaného odpadu – před odběrem odpadu.
 • Četnost svozů dle dohody ve dnech pondělí až pátek (včetně státem uznané svátky).
 • Likvidaci dalších nebezpečných a ostatních odpadů.
  (Chemikálie, léky, vývojka, ustalovač, rtuť, amalgám, chladničky, skartaci zdravotních karet, PC, elektronika, apod.). Cena bude stanovena dle dohody obou smluvních stran.
 • Bezplatné poradenství k nakládání s odpady a k jejich shromažďování v místě vzniku u původce odpadu.
 • Poradenství k vedení průběžné evidence odpadů – a k výkazu hlášení a produkci a nakládání s odpady za rok.
 • Dodávky shromažďovacích obalů. (Pytle, plastové kontejnerky, kontejnery), dezinfekce, čistící a rehabilitační prostředky viz příloha zkrácená nabídka zboží.
 • Chladící truhly na ukládání infekčních odpadů dle Vyhlášky č. 195/2005Sb.
 • Praní prádla – zajišťujeme dopravu k vypraní prádla zdarma do akreditované prádelny.

Nabídka zboží.

 • Nabídka plastových nádob.

Kontejnery pro medicínský odpad.

[nggallery id=1]

Sanace starých ekologických zátěží.

Společnost EKOM CZ a.s. nabízí své služby také v oblasti sanací starých ekologických zátěží,
odstraňování nepovolených skládek a podobně postižených lokalit.

Ekologické zátěže (SEZ) jsou stavy závažného znečištění složek životního prostředí nebezpečnými látkami nebo odpady a které ohrožují naše zdraví a životní prostředí. Důležité je, že jejich původce buď není známý nebo již neexistuje. Proto hlavní garanci odstranění starých ekologických zátěží, včetně vynaložení finančních prostředků převzal stát (Státní fond životního prostředí ČR pod hlavičkou MŽP)

Staré ekologické zátěže vznikly v letech minulých (v období před i krátce po revoluci) neřízeným a nedostatečně kontrolovaným nebo i nelegálním nakládáním s různými nebezpečnými látkami nebo odpady. Objekty a oblasti, v nichž se nacházejí staré ekologické zátěže, jsou ponejvíce průmyslové areály, různé sklady, sklady chemikálií, nepovolené skládky různých odpadů nebo bývalé vojenské prostory.

Sanace starých ekologických zátěží je soubor opatření vedoucích v první fázi k jejich úplnému odstranění, tj.odstranění vlastních škodlivých látek nebo odpadů (jako příčiny znečištění) a také všech kontaminovaných složek životního prostředí. Druhou fází sanačních prací je postupná rekultivace území.

 • Proces sanace starých ekologických zátěží postupuje převážně podle tohoto schématu:
 • Fáze projektování a zpracování analýzy rizik. Výstupem se stává zpracovaný prováděcí projekt.
 • Dekontaminace objektu nebo území, která zahrnuje potřebné bourací práce, odtěžení kontaminovaných zemin a staveb, třídění a případnou úpravu vznikajících odpadů, čištění nádrží a pod.
 • Fáze odstraňování odpadů z prostoru starých ekologických zátěží
 • Průběžný dozor a monitoring sanačních prací
 • Posanační monitoring vyhodnocující kvalitu sanačních zásahů
 • Následná rekultivace nebo revitalizace postiženého území
 

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ekomcz.com/ekomcz.com/wp-content/themes/ekom_cz/index.php on line 85

Napište e-mail a zašlete nám Váš dotaz